IMAGE รัฐมนตรีช่วยว่าการว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย...

Read More...
IMAGE สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานช่อดอกไม้-สิ่งของให้ “ตูน บอดี้สแลม” รับสั่งให้กำลังใจปฏิบัติภารกิจสำเร็จ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ให้การต้อนรับ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้การต้อนรับนายปานเทพ กล้าณรค์ราญ...

Read More...
IMAGE วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับทะเบียนผู้ประกอบการผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอยเป็นวันแรก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย วันแรกมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนให้เกษตรกร...

Read More...

รัฐมนตรีช่วยว่าการว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ ทั้งพ่อค้าและแม่ค้าของตลาดประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นการปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม การจัดที่ดินทำกิน การแก้ไขความเดือนร้อนของเกษตรกร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การบูรณาการการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานช่อดอกไม้-สิ่งของให้ “ตูน บอดี้สแลม” รับสั่งให้กำลังใจปฏิบัติภารกิจสำเร็จ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ให้การต้อนรับ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม นักร้องชื่อดัง และคณะวิ่งการกุศล ก้าวคนละก้าวเพื่อเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์  เชิญสิ่งของพระราชทาน ได้แก่  กระเช้าดอกไม้ ขนมไทยที่ปรุงจากห้องเครื่องในพระราชวัง รวมทั้งเครื่องดื่มเสริมกำลังชนิดต่าง  และได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง ทรงเป็นกำลังใจ ขอให้ทุกคนมีร่างกายสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจที่แข้มแข็ง และปฎิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   ซึ่งนายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน  บอดี้สแลม และคณะทีมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าว ต่างปลื้มปิติ พร้อมถือเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ ในการปฏิบัติภารกิจตามกำหนดการและจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

 

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร วางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้การต้อนรับนายปานเทพ กล้าณรค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมคณะ  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก่อนรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาประมวลผลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ นักการเมือง องค์กรตรวจสอบ ภาคธุรกิจ  สื่อมวลชน  และภาคประชาชน  จาก 10 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ระนอง  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  พัทลุง  ตรัง  และสตูล.

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับทะเบียนผู้ประกอบการผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอยเป็นวันแรก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย วันแรกมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมได้จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   

    

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator