IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวปภัสมณ  อัมราลิขิต  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6  เข้าพบหารือข้อราชการกับนายจิรศักด์  ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อตรวจติตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล  ได้แก่  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี(ครั้งที่2) , โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก  ได้แก่  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง กลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด  และมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย  เป็นต้น 

  

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ นั้น  จากการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม2560  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบสุนัขมีเจ้าของ 63,141 ตัว ไม่มีเจ้าของ 5,616 ตัว แมวมีเจ้าของ 33,663 ตัว  ไม่มีเจ้าของ 3,114 ตัว  และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข 22,558 ตัว ไม่มีเจ้าของ 668 ตัว  และแมวมีเจ้าของ 8,657ตัว ไม่มีเจ้าของ 407 ตัว  ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้แก่เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 199 ราย 112 แห่ง  

 

 

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะ  ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่  ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มท่าทอง จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้กำชับให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.

   

        

Copyright 2011 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Free Joomla Theme by Hostgator