IMAGE การประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ถนนค่าย อส. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดิน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางราชการและช่วยเหลือประชาชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563

นายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช 2497 โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งว่าการป้องกันประเทศชาติเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือและจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับบัญชาเตรียมไว้ในเวลาปกติผลการปฏิบัติภารกิจของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ผ่านมาในยามศึกสงครามและในภาวะที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของพื้นที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังหลักปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจนเสียเลือดเนื้อและชีวิตนับเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญที่ยังตราตรึงในความทรงจำอยู่ตลอดมาและแม้ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละกล้าหาญในยามสงบได้ปฏิบัติภารกินช่วยเหลือฝ่ายปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน

จากนั้น เป็นการระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะลำบากตรากตรำเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 516 คน ได้กล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีมอบโล่รางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนมาตรฐานประจำปี ๒๕๖๒ มอบประกาศเกียรติคุณสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562 มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2562 มอบสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนทุกกองร้อยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป.

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563.
Free Joomla Theme by Hostgator