IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

  ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. 

     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

     ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. 

     นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พิธีพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)" และเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีพระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit)" และเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น4 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator