IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การลงพื้นที่และปรึกษาหารือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

     นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นายวิริยะ เสมียนเพชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ สนจ.สฎ.และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมลงพื้นที่และปรึกษาหารือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร

     ณ บริเวณริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร และห้องประชุมเทศบาลเมืองนาสาร ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

     นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุม

     ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. 

     นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุม

     ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

กิจกรรมจิตอาสาบูรณาการจัดอาหารประกอบเลี้ยงโรงครัวจังหวัดบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. 

     นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบูรณาการจัดอาหารประกอบเลี้ยงโรงครัวจังหวัดบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

     ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator