IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เข้าร่วมการประชุม

     ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายคริสเตียน จันทร์เลื่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเด็กชายคริสเตียน จันทร์เลื่อน เป็นเงินรวมจำนวน 8,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่

     ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

การให้สัมภาษณ์ข้อมูล ผอ ททท สุราษฎร์ธานี และ ผอ ททท สมุยเกี่ยวกับมาตรการด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูล ผอ ททท สุราษฎร์ธานี และ ผอ ททท สมุยเกี่ยวกับมาตรการด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

     ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator