IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560


     

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ฯ เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำ “ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์” พระราชทาน มอบให้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด  จังหวัดละ 10,000 ตัว เพื่อสวมใส่ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธี โดยการมอบเสื้อพระราชทานจะเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานให้ประชาชนในทุกอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีแก่สังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ 

 

 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวปภัสมณ  อัมราลิขิต  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6  เข้าพบหารือข้อราชการกับนายจิรศักด์  ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อตรวจติตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล  ได้แก่  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี(ครั้งที่2) , โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี   รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก  ได้แก่  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง กลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด  และมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย  เป็นต้น 

  

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ นั้น  จากการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม2560  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบสุนัขมีเจ้าของ 63,141 ตัว ไม่มีเจ้าของ 5,616 ตัว แมวมีเจ้าของ 33,663 ตัว  ไม่มีเจ้าของ 3,114 ตัว  และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัข 22,558 ตัว ไม่มีเจ้าของ 668 ตัว  และแมวมีเจ้าของ 8,657ตัว ไม่มีเจ้าของ 407 ตัว  ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้แก่เจ้าหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 199 ราย 112 แห่ง  

 

 

และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะ  ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี  และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแปลงใหญ่  ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งกลุ่มท่าทอง จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี  โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้กำชับให้ส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน.

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่  พังงา  ระนอง  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  และภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพของเยาวชน  รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 24 สาขาวิชา  ซึ่งจะหาผู้ชนะในแต่ละสาขาวิชา  ตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  นายวิชวุทย์ จินโต  รองผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี และกิ่งกาชาด ประจำปี 2560  ณ ททท.สำนักงานใหญ่ซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560   พิธีเปิดงานในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ในเวลา 19.00 น. โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ กิจกรรมปั่นไปทัวร์เมืองเงาะ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ขบวนแห่รถพฤกษชาติ การแข่งขันกินเงาะ การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสาร การแข่งขันจักรยานยนต์นาสารซุปเปอร์ครอส 2017 และการแข่งขันจักรยานทางเรียบเมืองเงาะไบค์

ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซี เยี่ยมเยียน จ.สุราษฎร์ธานี กระชับสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Wei Yu รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนำคณะผู้บริหารเดินทางมาเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator