IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล หมู่ที่ 6 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

 

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 8 ผู้บังคับการกองบิน 7 และข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์ ไปยังอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี และพระราชทานโล่ให้กับหน่วย อกท. จำนวน 25 ราย ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ อกท. และผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเข้ารับพระทานเข็มที่ระลึก จำนวน 130 ราย

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเมืองเทิดพระเกียรติ และเสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ อาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท. และทรงปลูกต้นจิกกระโดน จำนวน 1 ต้น จากนั้น เวลา 13.00 น. เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชสสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน (วัด) เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการจัดมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน (วัด) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก โดยมีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ถนนค่าย อส. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดิน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนทางราชการและช่วยเหลือประชาชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2563

นายกองเอก วิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กองอาสารักษาดินแดนได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช 2497 โดยมีหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งว่าการป้องกันประเทศชาติเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือช่วยเหลือและจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติจึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับบัญชาเตรียมไว้ในเวลาปกติผลการปฏิบัติภารกิจของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ผ่านมาในยามศึกสงครามและในภาวะที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของพื้นที่ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังหลักปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจนเสียเลือดเนื้อและชีวิตนับเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญที่ยังตราตรึงในความทรงจำอยู่ตลอดมาและแม้ในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละกล้าหาญในยามสงบได้ปฏิบัติภารกินช่วยเหลือฝ่ายปกครองบำบัดทุกข์บำรุงสุขรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความมั่นคงภายใน

จากนั้น เป็นการระลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะลำบากตรากตรำเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนจึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 516 คน ได้กล่าวนำคำสัตย์ปฏิญาณอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีมอบโล่รางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนมาตรฐานประจำปี ๒๕๖๒ มอบประกาศเกียรติคุณสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2562 มอบประกาศเกียรติคุณแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรองที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำปี 2562 มอบสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนทุกกองร้อยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบุตรข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป.

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator