IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน ในพื้นที่ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพิน ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายจักรา วรากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนให้การต้อนรับ และลงตรวจสอบพื้นที่ด้านข้าง อบต.ที่กำลังถมดิน เนื้อที่ 4 ไร่เพื่อรองรับการสร้างอาคารศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

ผู้แทนพระองค์ ฯ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎร ในพื้นที่ อ.พระแสง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่นางเผียน พิณนุรุต อายุ 106 ปี ประกอบไปด้วย กระเช้าพระราชทาน ชุดเวชภัณฑ์ และชุดเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกันนี้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ได้นำกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อคุณยายเผียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอีกด้วย จากนั้นคุณยายเผียน ได้ถวายข้าวไร้เบอร์รี่ ที่ลูกหลานทำไร่ทำนาปลูกเอง ผ่านพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

วันที่ 25 กันยายน 2562  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้ บริเวณถนนทางหลวง 420 โครงการเฉลิมพระเกียรติแยกตาปานถึงแยกท่ากูบ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นเส้นแรกตามโครงการสายสื่อสารที่ระเกะระกะ รกรุงรัง จะถูกจัดให้เป็นระเบียบ ส่วนสายสื่อสารเส้นไหนที่ไม่ใช้งานจะถูกตัดทิ้งทั้งหมดไม่เพียงแต่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี เท่านั้นที่ดำเนินการ แต่ กฟภ. จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พร้อมกันทั่วประเทศ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.ปีหน้า

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากสนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกันยายน 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรและบุคคลซึ่งทำความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2562 และนักเรียนโรงเรียนจอย ซึ่งมีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศชาติ 

นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ราย มอบประกาศเกียรติคุณให้กับอำเภอที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น จำนวน 3 อำเภอ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาเป็นเลิศ (Best Practice) ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 ราย มอบประกาศเกียรติคุณเกษตรกรดีเด่น จำนวน 1 ราย มอบประกาศเกยีรติคุณอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น จำนวน 2 ราย มอบโล่กลุ่มอาชีพดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน จำนวน 5 ราย มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาและเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี จำนวน 3 ราย และมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับชุมชนและโรงเรียนที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัด ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จำนวน 11 รางวัล 

จากนั้นได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาตำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย ก่อนติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ให้ลุล่วงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากสนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

จ.สุราษฎร์ธานีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชน 21 แห่ง ใช้ต่อสู้กับปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 กันยายน 2562  ที่ศูนย์ประชุมภาคใต้ตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง พร้อมเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 21 กองทุน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ และผู้เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนคนชุมชนแม่ของแผ่นดิน และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง รวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมสร้างทุนศรัทธาเพื่อสมทบในกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินสืบต่อไป

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จากสนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator