IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 

  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอส เอ็ม อี ตามแนวประชารัฐจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2563

  ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ณ เขาท่าเพชร อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2563

  ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.)ครั้งที่6/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. 

  นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.)ครั้งที่6/2563

  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3

 

การบรรยายหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" และ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์"

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บรรยายหัวข้อ "นโยบายการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" และนายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบรรยายในหัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์" ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบศ.ศธ.) รุ่นที่ 10

  ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator