ITA 2562

 

สรุปผลคะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใจในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562

 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  [ แผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี | แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี | แผนปฏิบัติราชการประจำปี ]

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ กฎ | ประกาศ | พระราชกฤษฎีกา | พระราชกำหนด | พระราชบัญญัติ | ระเบียบ ]

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

*  แนวทางการปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

*  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

*  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยฯ

*  ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม

*  แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

*  แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกจากงานต้องแจ้งนายทะเบียน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

*  ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

 

 

O8 Q&A

O9 Social Network

 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

* คู่มือการควบคุม ดูแลรักษา และจำหน่ายพัสดุ - กรมที่ดิน

* คู่มือการใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์

* คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

* คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติฯ - ปกครอง

* คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

* คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

* คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนชื่อบุคคลและการใช้คำนำหน้า - ปกครอง

* คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาวุธปืน - ปกครอง

* คู่มือการลา และแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ

* คู่มือในการบริหารท้องที่ - ปกครอง

* คู่มือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม - วัฒนธรรม

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

* คู่มือประชาชนของสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* คู่มือประชาชนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* คู่มือประชาชนของสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-  คู่มือการขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ำ ประมง

-  คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประมง

-  คู่มือการให้บริการ - ขอหนังสือคนประจำเรือแรงงานต่างด้าว ประมง

-  คู่มือการให้บริการ - ทำหนังสือคนประจำเรือ ประมง

-  คู่มือการออกใบอนุญาต ใบรับรองเพื่อการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ มีค่าธรรมเนียม ประมง

-  คู่มือการออกใบอนุญาต ใบรับรองเพื่อการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ไม่มีค่าธรรมเนียม ประมง

-  คู่มือการออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา ประมง

* คู่มือประชาชนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

-  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล) โยธา

-  คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา) โยธา

-  คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล) โยธา

-  คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา) โยธา

* คู่มือประชาชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* คู่มือประชาชนของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* คู่มือประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

O17 E-Service

* สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

* แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ไทย | Eng )

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

   

        

Copyright 2011 ITA 2562.
Free Joomla Theme by Hostgator