IMAGE ความก้าวหน้าการสร้าพระเมรุมาศจำลอง (19 กันยายน 2560)
Tuesday, 19 September 2017
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560  Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์
Monday, 18 September 2017
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1 โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และนายอำเภอเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี Read More...
IMAGE ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง
Friday, 15 September 2017
       ความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดำเนินการประกอบติดตั้งโครงเหล็ก วางแนวฐานวงกลม และผูกเหล็กฐานวงกลม      Read More...
IMAGE กระทรวงมหาดไทยประชุมวิดิทัศน์ทางไกลคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
Friday, 15 September 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชี้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( vcs)โดยมีนายจีระศักดิ์ ไชยฤทธิ์... Read More...
IMAGE ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รับมอบดอกไม้จันทน์
Friday, 15 September 2017
     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยจังหวัดมีเป้าหมายในการจัดทำ 599,999 ดอก (50 % ของจำนวนประชากร) ขณะนี้ดเนินการแล้วเสร็จ 691,795 ดอก คิดเป็นร้อยละ 115.30 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2560) Read More...