ผวจ.สุราษฎร์ฯ เปิดงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

ผวจ.สฎ.เป็นประธานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในบริเวณหน้าสนามศาลากลางจังหวัด และหน้าศาลหลักเมือง สุราษฎร์ธานี โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา พ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557