* การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561

* การดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561  คลิกที่นี่

1. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. แบบรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ

3. แบบรายงานกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนฯ

*** แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ***

 

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำข้อมูลโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562   Download ที่นี่

1. บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจังหวัด

2. บัญชีโครการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจ (Function)

3. แบบ จ.2 แบบข้อมูลพื้นฐานโครงการและแบบจำแนกงบรายจ่าย

4. แบบ จ.3 และแบบโครงการอย่างย่อ

การจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับทบทวน  download ที่นี่

1.  กรอบทิศทางตามร่างการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน

     -  กรอบทิศทางตามร่างยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน

     -  แบบฟอร์ม จ.1 , จ.1-1

2.  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557 - 2560) ระดับเป้าประสงค์

     -  บัญชีส่วนราชการและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557 - 2560)

     -  แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาจังหวัด

*** แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับสมบูรณ์ ***

 

การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  download ที่นี่

1.  แบบรายงานประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี

2.  แบบรายงานสรุปผลการนำเสนอ 8 ด้าน

3.  แบบวิเคราะห์ SWOT ระยะ 20 ปี

            

Copyright 2011 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด.
Free Joomla Theme by Hostgator