การจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับทบทวน  download ที่นี่

1.  กรอบทิศทางตามร่างการพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน

     -  กรอบทิศทางตามร่างยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน

     -  แบบฟอร์ม จ.1 , จ.1-1

2.  การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557 - 2560) ระดับเป้าประสงค์

     -  บัญชีส่วนราชการและการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2557 - 2560)

     -  แบบรายงานผลการดำเนินงานระดับเป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาจังหวัด

การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  download ที่นี่

1.  แบบรายงานประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี

2.  แบบรายงานสรุปผลการนำเสนอ 8 ด้าน

3.  แบบวิเคราะห์ SWOT ระยะ 20 ปี

            

Copyright 2011 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด.
Free Joomla Theme by Hostgator